ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη γεωργία, Γεωστατιστική, χωρική ανάλυση δεδομένων από καλλιέργειες, παρακολούθηση, καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση παραμέτρων αγρού με νέες τεχνολογίες, εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για χαρτογράφηση της απόδοσης των καλλιεργειών και ανάλυσης εδαφικών χαρακτηριστικών, η Γεωπληροφορική στην ορθολογική διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων στη γεωργία – ποιότητα νερού – άρδευση ακριβείας, παρακολούθηση και χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργικά απόβλητα, εκπομπές αερίων, εισροές), κίνδυνος διάβρωσης γεωργικών εδαφών, κίνδυνος ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, χαρτογράφηση του κινδύνου υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω κατασκευής αρδευτικών τεχνικών έργων, μελέτη της επίδρασης των αλλαγών περιβάλλοντος στη γεωργία με τη χρήση εφαρμογών Γεωπληροφορικής.

Επικοινωνία

Search