ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την εγκατάσταση πειραμάτων, τη συλλογή δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση μέσω στατιστικών προγραμμάτων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για να μπορέσει ο φοιτητής να αξιοποιήσει τη γνώση που παρέχεται στο μάθημα αυτό θα πρέπει να έχει γνώσεις από τα μαθήματα Βιομετρία Ι και Βιομετρία ΙΙ, καθώς και να κατέχει βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επικοινωνία

Search