Αποστολή & Ιστορία

H ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η κλιματική αλλαγή οδήγησε στην συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Αποτέλεσμα αυτών είναι αρνητικές επιδράσεις στα οικοσυστήματα, στους φυσικούς πόρους, στη διαθεσιμότητα τροφής, κ.τλ.. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τις διαπιστώσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovermental Panel for Climate Change - IPCC). Συνεπώς, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και ιδιαίτερα στα αγροοικοσυστήματα, αρκετά εκ των οποίων εντοπίζονται σε ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές, όπως περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΤΚΣ, ΕΖΔ, ΖΕΠ), αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Γεγονός που απαιτεί πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να προταθούν αλλαγές για την αντιμετώπιση, μείωση ή/και αποσόβηση παρόμοιων καταστάσεων. Μα βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" αποσκοπεί στην προαγωγή της Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Ο σκοπός του προγράμματος αναλύεται ως εξής:

α) Εξειδίκευση επιστημόνων στο σχεδιασμό της Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε περιβάλλοντα με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

β) Ενίσχυση της έρευνας στο ανωτέρω αντικείμενο στη χώρα ώστε να συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό.

γ) Κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με εξειδικευμένα στελέχη στο εν λόγω αντικείμενο, καθώς και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Διεθνών Οργανισμών.

δ) Εκπαίδευση επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί λήψη μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογής σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλουν να εμπεριέχουν μία αλλαγή της υφιστάμενης πορείας, προς την κατεύθυνση μιας πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι, ότι προσφέρει στους φοιτητές/τρίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σε επιστημονικές περιοχές, που συνδέουν την Αειφόρο Γεωργική Παραγωγή με τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 3834/06-09-2018).

Οι διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές κ.ά.) στο ανωτέρω ΠΜΣ είναι διαφορετικών ειδικοτήτων. Αρκετοί δε από αυτούς έχουν αξιόλογα βιογραφικά (ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ) στον τομέα των αειφορικών γεωργικών συστημάτων παραγωγής σε συνδυασμό τόσο με  ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Δίκτυο Natura 2000) όσο και με την κλιματική αλλαγή.

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΜΟΣ

Τα έσοδα του ΠΜΣ προέρχονται από: 

  • τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ.
  • τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
  • δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείτε στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,
  • πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
  • πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών,
  • μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ,
  • κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Επικοινωνία

Search