ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

1. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση του τρόπου δράσης των ζιζανιοκτόνων (απορρόφηση, μετακίνηση, συσσώρευση στον χώρο δράσης, πρόσδεση στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης, αναστολή διεργασίας, απορρύθμιση λειτουργίας κυττάρων, συμπτώματα τοξικότητας σε φυτά).  

2. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων (μεταβολισμός, μειωμένη απορρόφηση-μετακίνηση-συσσώρευση στον χώρο δράσης, αδυναμία πρόσδεσης στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης λόγω τροποποίησης) εντός των φυτών. Παράγοντες μείωσης της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων και συμπτώματα τοξικότητας σε καλλιέργειες. 

3. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση των αλληλεπιδράσεων των ζιζανιοκτόνων με άλλα ζιζανιοκτόνα ή γεωργικά φάρμακα ή συνεργιστικές ή αταγωνιστικές ή επιφανειοδραστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες.

4. Επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στη γεωργία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

5. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν το φωτοσύστημα ΙΙ (PS II)].

6. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη λειτουργία του φωτοσυστήματος Ι (PS Ι), τη βιοσύνθεση χλωροφύλλης (ένζυμο PPG-O) ή καροτενοειδών (ένζυμο PDS, 4-HPPD, DOXP). 

7. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων (ένζυμο ACCase ή ένζυμα fatty acid elongases).

8. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν βιοσύνθεση αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας ατόμων άνθρακα (ένζυμο ALS ή AHAS).

9. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων (ένζυμο EPSPS) ή τη βιοσύνθεση γλουταμίνης (ένζυμο GS).

10. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που       αναστέλλουν τη μίτωση (πρωτεΐνη tubulin) ή την κυτταροδιαίρεση (ένζυμα       elongases).

11. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που       αναστέλλουν τη βιοσύνθεση κυτταρίνης (ένζυμο CESA) ή των ζιζανιοκτόνων με δράση αυξίνης (TIR1, πρωτεϊνικός υποδοχέας αυξίνης).

12. Γενετική, βιοχημική και φυσιολογική βάση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. Ανθεκτικά ζιζάνια στη χώρα και παγκοσμίως. Διαχείριση ανθεκτικότητας ζιζανίων.

13. Γενετική και βιοχημική βάση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των φυτών (τροποποιημένων με κλασική βελτίωση ή γενετική μηχανική) σε ζιζανιοκτόνα και οι επιδράσεις τους στη γεωργία, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

14. Σύνοψη-συμπεράσματα επί των τρόπων δράσης και εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων. Παρουσιάσεις εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές

Επικοινωνία

Search