ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. Πιστοποιούμενα συστήματα παραγωγής προϊόντων (ορισμοί των εννοιών: σύστημα παραγωγής, πρότυπο-πρωτόκολλο παραγωγής, ποιότητα, ασφάλεια, πιστοποίηση, σήμανση, ιχνηλασιμότητα, ISO, HACCP, ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία, συμβολαιακή γεωργία). Λόγοι εφαρμογής πιστοποιούμενων συστημάτων παραγωγής. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις επιτυχούς εφαρμογής. Οφέλη από την εφαρμογή.

2. Ανάπτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 2.2, GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή

3. Ανάπτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 2.2, GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή

4. Γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) στην ολοκληρωμένη παραγωγή

5. Προβλήματα θρέψης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Μέθοδοι, μέσα και μέτρα διαχείρισης εδάφους. Οργανική ουσία του εδάφους και μέθοδοι διατήρησής της. Κατανόηση των συστατικών, απωλειών και εισροών των θρεπτικών στοιχείων για καλύτερο σχεδιασμό του σχεδίου λίπανσης. Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Συστάσεις για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσματος. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρέψης.

6. Αποτελεσματική αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων μέσω της ορθότερης χρήσης των λιπασμάτων. Σύστημα αποφάσεων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης παραγωγής. Βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων. Εφαρμογή του συστήματος.

7. Μέθοδοι, μέσα και μέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ορισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αρδευτικού νερού και παράγοντες που την επηρεάζουν. Μέθοδοι άρδευσης και αξιοποίηση του νερού από φυτά.

8. Κριτήρια επιλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (ποικιλίες, υβρίδια) και καλλιεργητικών φροντίδων στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής.

9. Ανάπτυξη πιστοποιούμενων συστημάτων ή ISO στη γεωργία.

10. Αμειψισπορά: βασικοί κανόνες, παραδείγματα αειφορικών συστημάτων αμειψισποράς. Φυτά κάλυψης και χλωράς λίπανσης: αρχές, εφαρμογές. Αρχές μειωμένης κατεργασίας του εδάφους: κριτήρια επιλογής, αποτελέσματα εφαρμογής

11. Ποιότητα του αρδευτικού νερού – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

12. Σύνοψη-συμπεράσματα επί των πιστοποιούμενων συστημάτων παραγωγής.

13. Παρουσίαση θεμάτων αιχμής από μεταπτυχιακούς φοιτητές

Επικοινωνία

Search