ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Φωτοσύνθεση, μετακίνηση προϊόντων της φωτοσύνθεσης: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις

2. Αναχαίτιση της ηλιακής ακτινοβολίας σε επίπεδο φυτών και φυτοκοινότητας, ακτινοβολία και νόμοι που την διέπουν.

3. Φωτοσύνθεση: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα στο φυτό.

4. Φυτοορμόνες: ρόλος και μηχανισμοί δράσης τους.

5. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα στο φυτό Aναπνοή και φωτοαναπνοή.

6. Πρόσληψη και κατανομή των θρεπτικών στοιχειών στο φυτό, προσαρμογές των φυτών σε ελλείψεις και τοξικότητες. Αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, τρόποι αύξησης της αποτελεσματικότητας, κριτικές συγκεντρώσεις.

7. Ρόλος του αζώτου στα φυτά, μεταβολισμός του αζώτου και παραγωγικότητα, αλληλεπίδραση αζώτου και άνθρακα.

8 και 9.  Σχέσεις φυτού και νερού: μηχανισμοί μετακίνησης του νερού, διαπνοή, αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού, διαθεσιμότητα νερού και ανάπτυξη των φυτών.

10. Σχέσεις πηγής προϊόντων φωτοσύνθεσης και αποδεκτών: μηχανισμοί μετακίνησης, ρύθμιση της μετακίνησης, επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.

11. Διαμόρφωση της απόδοσης και σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε χαρακτηριστικές ομάδες (ή φυτά) φυτών μεγάλης καλλιέργειας (πχ. ζαχαρότευτλα, βαμβάκι).

12. Προσδιορισμός της Ν-δέσμευσης των ψυχανθών με τη μέθοδο της φυσικής αφθονίας του 15Ν.

13. Παρουσιάσεις των φοιτητών.

Επικοινωνία

Search