ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προβλήματα των φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα. Οικοσυστήματα ορίων αγρών (field margins). Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οδηγία 92/43 ΕΕ. Διαχειριστικά σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών (ειδικά και ολοκληρωμένα). Δομή, νομικές πλευρές, εκπόνηση, εφαρμογή, οδηγός παρακολούθησης Προστατευόμενων Περιοχών και αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων. Φορείς διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σχετική νομοθεσία.

Επικοινωνία

Search