ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Στάδια διεξαγωγής μιας Συστηματικής Ανασκόπησης. ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Ανασκόπησης. σχεδιασμός της στρατηγικής αναζήτησης και διαμόρφωση του ερωτήματος ανάκτησης εργασιών. Αναζήτηση, αναγνώριση και επιλογή επιστημονικών εργασιών βάσει της στρατηγικής αναζήτησης. Κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού εργασιών. Χαρακτηριστικά μελετών - καταγραφή. Διαχείριση των αναφορών μέσα από λογισμικά citation managers. Αξιολόγηση της ποιότητας των επιλεγμένων εργασιών. Ανίχνευση ετερογένειας μεταξύ των μελετών. Εξέταση δυνατότητας διεξαγωγής μετα-ανάλυσης. Υπολογισμός συγκεντρωτικού αποτελέσματος με βάσει τα στοιχεία επιμέρους μελετών (σύνθεση αποτελεσμάτων). Υποδείγματα Μετα-Ανάλυσης. Λογισμικά Μετα-Ανάλυσης. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας συστηματικής ανασκόπησης και Μετα-ανάλυσης. Σημεία προσοχής και συνηθισμένα λάθη στην εκτέλεση μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Επικοινωνία

Search