ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξέλιξη ειδών. Διειδικός ανταγωνισμός. Αρπακτικότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των βιοκοινοτήτων. Μέθοδοι καταπολέμησης επιζήμιων οργανισμών. Περιορισμοί στη γεωγραφική κατανομή των οργανισμών. Ξενικά είδη. Κλίσεις ποικιλότητας ειδών. Βιογεωγραφία νησιών. Βιοποικιλότητα. Επίδραση ακραίων κλιματικών συνθήκων σε χερσαία οικοσυστήματα. Κλίμα και φυτογενετικοί πόροι.

Επικοινωνία

Search