ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες:  Βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις - Μηχανισμοί αντοχής.  Αναγνώριση και μεταγωγή του σήματος καταπόνησης: Ο ρόλος των ορμονών και άλλων βιομορίων – κλειδιών. Η αντίδραση του φυτού σε δυσμενή περιβάλλοντα στο μοριακό, κυτταρικό και μεταβολικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (γενικές έννοιες): Υποκινητές και έκφραση γονιδίων. Συντονισμός των αντιδράσεων του φυτού στην καταπόνηση. Οξειδωτική έκρηξη και ο ρόλος της στην άμυνα του φυτού. Αντιοξειδωτικός μηχανισμός (ενζυμικά και  μη - ενζυμικά αντιοξειδωτικά μόρια). Επίδραση καταπονήσεων και μηχανισμοί αντοχής σε επιμέρους αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης: Υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες παγετού. Ανεπάρκεια οξυγόνου (ανοξία, υποξία). ΄Ελλειψη νερού - ξηρασία. Αλατότητα. Βαρέα μέταλλα. Καταπονήσεις από μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, εξελικτική προσαρμογή. Βιοτικοί παράγοντες καταπόνησης. Ο ρόλος του δευτερογενούς μεταβολισμού στην καταπόνηση. Αλληλεπιδράσεις  μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων

Επικοινωνία

Search