ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Βιοσυνθετικές οδοί των δευτερογενών μεταβολιτών (τερπενίων, φαινολικών ουσιών και αζωτούχων ουσιών), ρύθμιση και έλεγχος. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις λειτουργίες του φυτού και στις αλληλεπιδράσεις φυτών με άλλα φυτά, με  μικροοργανισμούς, με  έντομα και με φυτοφάγα ζώα. Σχέση των δευτερογενών μεταβολιτών και των αμυντικών μηχανισμών του φυτού (θεμελιώδης - επαγόμενη άμυνα). Επικοινωνία των φυτών με πτητικά σήματα. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις αποκρίσεις των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Αλληλεπιδράσεις  μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Δευτερογενείς μεταβολίτες και καλλιεργούμενα φυτά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης. Τεχνικές απομόνωσης και ποιοτικού-ποσοτικού προσδιορισμού δευτερογενών μεταβολιτών. Βιοδοκιμές αξιολόγησης της δράσης φυτικών δευτερογενών μεταβολιτών.

Επικοινωνία

Search