ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

1. Εισαγωγή και αρχές οικοτοξικολογίας

Ορισμός, αντικείμενο και δείκτες αξιολόγησης επιπτώσεων σε οργανισμούς (ΝΟΕC ή NOΑΕL, LD50, LC50, κλπ.) για άμεσες και χρόνιες επιπτώσεις.

2. Ιστορική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων σχετικών με την ρύπανση περιβάλλοντος κυρίως από γεωργικά φάρμακα.

3. Τρόποι και μέθοδοι διασποράς ρύπων και τύχη και συμπεριφοράς τους στο περιβάλλον (απόβλητα αστικά και βιομηχανικά, γεωργικά φάρμακα).

4. Κοινοτικές Οδηγίες για την αξιολόγηση οικοτοξικολογικών επιπτώσεων.

5. Τρόποι πειραματισμού ελέγχου και αξιολόγησης άμεσων και χρόνιων οικοτοξικολογικών επιπτώσεων ρύπων επί ογανισμών δεικτών από κάθε τροφικό επίπεδο (βακτήρια, μύκητες, γαιοσκώληκες, νηματώδεις, φυτά, υδρόβιοι οργανισμοί όπως φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν και άλλων οργανισμών μη-στόχων όπως μέλισσες, και άλλα ωφέλημα έντομα, πουλιά κλπ.).

Εξειδικευμένη Οικοτοξικολογία

6. Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων (νικοτινοειδών ή άλλων γεωργικών φαρμάκων στη μέλισσα και άλλα ωφέλημα έντομα).

7. Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων στους αζωτοδεσμευτικούς οργανισμούς, στον σχηματισμό μυκορριζών, στους ενδοφυτικούς οργανισμούς κλπ.

8. Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων στο φυτοπλανκτόν, ζωοπλαγκτόν και άλλους οργανισμούς επιφανειακών υδατοσυστημάτων.

9. Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων και άλλων ρύπων (οργανικών και ανόργανων κυρίως μετάλλων) στα ψάρια.

10. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διασπορά ρύπων στην βιόσφαιρα.

11. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις οικοτοξικολογικές επιπτώσεις ρύπων.

12. Αποκατάσταση οικοσυστημάτων για τον περιορισμό των οικοτοξικολογικών επιπτώσεων.

13. Σχεδιασμός προγραμμάτων παρακολούθησης της ρύπανσης για τον περιορισμό των οικοτοξικολογικών επιπτώσεων των ρύπων.

Επικοινωνία

Search